Wang HM, Li L, Beyer M, Gerlach FM (2004) Zhong De Chu Ji Wei Sheng Bao Jian De Bi Jiao Yan Jiu
(A comparison of primary health care between China and Germany).
Chinese Journal of Hospital Administration 20:152-56. PDF